Нова строителна идея ЕООД
Строителство, инвестиции, консултации

ОБЕКТ: Разделяне на еднофамилна жилищна сграда на две самостоятелни жилища апартамент 1 и апартамент 2; Пристройка и реконструкция на тавански етаж. В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 04234.6971.940 от кад. Карта на с. Бистрица Р. Панчарево СО, УПИ III – 940 кв. 31 с. Бистрица

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: частни лица

ОБХВАТ НА ДЕЙСНОТИТЕ: демонтажни работи и нови СМР - кофраж, армировка, бетон, хидро и топло изолационни работи, довършителни работи