Нова строителна идея ЕООД
Строителство, инвестиции, консултации

ОБЕКТ: "Инженеринг по пристрояване на съществуващи сгради на детски ясли по Обобщена позиция №1 - Детска ясла №45 - район Лозенец, съгласно Техническото и Ценово предложение на изпълнителя, неразделна част от договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДЗЗД "СОДЕЯ" - СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА