Нова строителна идея ЕООД
Строителство, инвестиции, консултации

ОБЕКТ: Сграда за персонала към животновъдна ферма, находяща се в ПИ с инд. 87240 и 33361 по КК на с. Ягодово, Община Родопи, област Пловдивска

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „СТРОЙСИСТЕМ – К” ЕООД, гр. София

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ: Изпълнение на дейности по ЧАСТ: Архитектура – Облицовки и настилки с фаянс и теракота