Нова строителна идея ЕООД
Строителство, инвестиции, консултации

Консултации

"Нова Строителна Идея" ЕООД предлага консултации в областта на процедури по ЗУТ (закон за устройство на територията); ЗОП (закон за обществените поръчки); въпроси свързани с градоустройствено планиране; ново проектиране и строителство на обекти от различен характер, процедури по узаконяване и търпимост на обекти; проекти за реконструкция, преустройство и смяна на предназначението обекти; удостоверения за търпимост на незаконно изградени обекти от основно или допълващо застрояване; изготвяне на мотивирано предложение и получаване на виза за проектиране от съответната община и други.